ZVELEBENIE

Chválením Boha, prežívam intímne napojenie sa na Božie srdce a mám túžbu, aby každá modlitba zvelebenia bola tým napojením sa na Jeho srdce. Srdce, keď napojíte na prístroj, tak ten vám ukáže jeho tlkot. Ak vložím svoje srdce do Božích rúk, tak On mi ukáže čím naozaj bije /žije/. A týmto vložením srdca do Božích rúk prežívam úplnú odovzdanosť, oddanosť, pokoru pred Jeho veľkosťou, majestátnosťou a zároveň cítim, že iba On je ten, ktorý môže dať masáž môjmu srdcu, iba On je ten, ktorý priloží elektródy na srdce, keď potrebujem dostať výboj, aby som začal naplno žiť život.  čítať ďalej

 

EVANJELIZÁCIA

Evanjelizovať znamená niesť identitu toho, že som milovaný, že milujem Ježiša, jeho cirkev, bratov a sestry. Evanjelizácia nie je služba navyše, nie je určená len istým ľuďom. Je to odpoveď na výzvu, ktorou sa Ježiš obracia na každého jedného z nás „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium celému stvoreniu" (Mk 16,15).

Na inom mieste apoštol Pavol hovorí ,,ale keď zostúpi na Vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme" (Sk 1,8)  čítať viac

MISIE

Je Biela sobota. V dnešnom tichu a očakávaní vzkriesenia rozmýšľam nad naším misijným povolaním (uvažujem o mojom a našom misijnom povolaní). A príde mi to veľmi príhodné, akoby to bol ten najlepší čas na sebareflexiu, čas počúvania, kedy sa môžem nechať nanovo pozvať (zavolať), čas vďačnosti – pretože keby Kristus nebol vzkriesený, márne by bolo naše ohlasovanie aj viera (porov. 1 Kor 15, 14).

Hľadím na ikonu Anastasis, uvažujem nad tým, čo sa dnes deje, koľko akcie je dnes v Kristovom Pesach. Ako sa ponáhľa vyslobodiť spravodlivých... Ako volá: „Adam, poď von!" a pritom láme všetky putá. Chcem počúvať ďalej:

„Poď von zo smrti, z hrobu, z otroctva..."

„Dovoľ mi rozlomiť tvoje putá strachu, obáv o budúcnosť, neboj sa a poď von zo seba."

„Dom Júdov – poď von, poď k strateným, k tým, ktorí ma nepoznajú, poď k tým, ktorí o mne ešte nikdy nepočuli..." čítať ďalej